Ema Shin, Soft Alchemy (Lily), 2017
Hannah Waldron, To Houshi Onsen, 2015